Thông báo về việc kiểm tra chuyên ngành trường THCS Mỹ Hưng năm học 2018 – 2019

Tháng Mười Hai 1, 2018 9:12 chiều
      UBND HUYỆN MỸ LỘC                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 347 /PGDĐT-TBKT                                   Mỹ Lộc, ngày 22 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Lịch tiến hành kiểm tra

Kính gửi : Hiệu trưởng  trường THCS Mỹ Hưng

  Căn cứ kế hoạch kiểm tra của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc năm học 2018-2019;

          Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-PGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc về việc kiểm tra chuyên ngành trường THCS Mỹ Hưng,

          Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc thông báo thời gian tiến hành kiểm tra tại đơn vị, cụ thể như sau :

          Thời gian làm việc: 01ngày, từ  7giờ 15 phút ngày 03 tháng 12 năm 2018

          Địa điểm làm việc : Tại văn phòng nhà trường

          Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc đề nghị hiệu trưởng nhà trường chuẩn bị tài liệu, các điều kiện cần thiết và thông báo lịch làm việc tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh biết để đoàn kiểm tra làm việc đạt hiệu quả ./.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Đào Ngọc Đĩnh

Nơi nhận:                                                                                                                                                                        

– Như kính gửi (thực hiện);

– Lưu: VP,KTr.